روزمرگی های یک دانشجو

بچه ها همگی، اگر استادی به اسم زینلی برای فارسی عمومی شنیدین یا داشتین، سریع فرار کنین. سریع.

  • ۹۷/۰۷/۱۷
  • بلوط