روزمرگی های یک دانشجو

- وای که مُردیم از خوشی !
[جنس مخالف نامحرم است. حتی مجازی.]

94.6.19

بچه ها همگی، اگر استادی به اسم زینلی برای فارسی عمومی شنیدین یا داشتین، سریع فرار کنین. سریع.

  • ۹۷/۰۷/۱۷
  • بلوط