روزمرگی های یک دانشجو

1991

شنبه, ۳ شهریور ۱۳۹۷، ۰۷:۱۳ ق.ظ

نظر آوردم و بردم و وجودی به تو مانند نشد ..

*یه متن کامل داره که مال فاطمه سادات قشنگمه.

  • ۹۷/۰۶/۰۳
  • بلوط