روزمرگی های یک دانشجو

سرآغاز را به "او" تغییر دادم چرا که همه آغاز ها و پایان ها به او ختم می شود.


+ با توکل به نام اعظمت بهترین :)